Statutes NTNUI Squash (in Norwegian)

Vedtatt: 30.01.2014
Sist endret: 10.01.2014 av Ole Henrik Birkelund

§ 1 Generelt

§ 1.1

NTNUI Squash er en undergruppe av NTNUI og skal følge NTNUIs lover og statutter. Ved manglende eller overlappende statutter har NTNUIs lover og statutter presedens.

§ 1.2

Ved valg og endringer av vedtekter, med mindre annet er nevnt, vil simpelt flertall være gjeldende.

§1.3

NTNUI squash sitt formål er å tilby treninger og andre aktiviteter for de som ønsker å spille squash fra NTNUI primært, se §2.2 for unntak. Det er styret i NTNUI Squash sin oppgave å tilrettelegge for treninger og drift av klubben.

§1.4

I tilfeller der NTNUI Squashs vedtekter er i strid med NTNUIs vedtekter skal NTNUIs vedtekter følges. I tilfeller der NTNUI Squashs vedtekter strider i mot seg selv er det den strengeste vedtekten som skal telle.

§ 2 Medlemmer

§ 2.1

NTNUI Squashs medlemmer forplikter seg å følge NTNUIs lover og statuetter og NTNUI Squashs vedtekter.

§ 2.2

Alle medlemmer av NTNUI kan melde seg inn i NTNUI Squash. Spesielle unntak gis av NTNUIs hovedstyre.

§ 2.3

Medlemskap i NTNUI Squash fornyes hvert semester ved registrering av treningstid. Det er et begrenset antall plasser hvert semester, bestemt av antall treninger. Med bakgrunn i det er det de som registrerer seg først som blir tildelt medlemskap for semestert.

§ 2.4

Kostnad for medlemsskapet i NTNUI Squash er gitt av NTNUIs hovedstyre.

§ 3 Økonomi

§ 3.1 Generelt

Overordnet mål for økonomisk drift er at den skal komme NTNUI Squash sine medlemmer til gode.

Økonomiansvarlig i NTNUI Squash har ansvaret for å følge med på økonomien og ta nødvendige grep for å sikre at klubben drives økonomisk forsvarlig.

§ 3.2 Turneringer

Sats for støtte av deltakeravgift ved eksterne turneringer er gitt av NTNUIs hovedstyre. For å få innvilget refusjon må kvittering for deltakeravgift og utskrift av resultatliste med uthevet navn leveres økonomiansvarlig i NTNUI Squash. Spilleren må også ha spilt i NTNUI-drakt.

Eksterne turneringer er definert som turneringer i regi av andre enn NTNUI Squash. Ved interne turneringer er det ingen mulighet for refusjon.

§ 4 Generalforsamling

§ 4.1.1

Generalforsamlingen i NTNUI Squash avholdes på bli-kjent-festen i starten av vår-semesteret. Generalforsamlingen er NTNUI Sqaushs øverste organ. Valg av NTNUI squash sitt styre og endringer av vedtekter kan kun skje på generalforsamling.

§ 4.1.2

I tilfeller der ikke alle styrepostene blir besatt på generalforsamlingen blir det det nyvalgte styrets oppgave å finne styremedlemmer, slik at styret kan gjøre de oppgavene som er krevet og forventet av dem.

§ 4.2

Medlemmene skal i invitasjonen til bli-kjent-festen bli informert om generalforsamlingen. Styret plikter å sende ut agenda senest én uke før møtet og det må være minimum like mange ordinære medlemmer som styremedlemmer tilstede på generalforsamlingen for at forsamlingen skal være beslutningsdyktig.

§ 4.3

Ekstraordinær generalforsamling kan kalles inn om styret i NTNUI Squash finner det nødvendig.

§ 5 Treninger

§ 5.1

NTNUI Squash skal gi et tilbud til alle. Det skal derfor være treninger på forskjellige nivå, A, B og C. Ved semesterstart møter styremedlemmer opp på den første treningen for å informere om NTNUI Squash og for å gi tips om squash-teknikk.

§ 5.2

Ved siden av ordinære treninger avholdes det en gang i uken gjennom semesteret et stigespill. Stigespillet er åpent for alle medlemmer. Det er tolv plasser på hvert stigespill.

§ 5.3

Ved manglende oppmøte på trening tre uker etter registrering plikter styret i NTNUI Squash å sende ut en påminnelse om dette. Etter fire uker fra registrering står styret i NTNUI Squash fritt til å terminere medlemskapet og åpne opp treningsplassen for andre.

§ 6 Styret

§ 6.1

Styret forplikter seg til å følge vedtektene og arbeidsbeskrivelsene under.

Styret plikter å informere om sitt arbeid til hele gruppen i løpet av året.

Styret skal velges av medlemmene i NTNUI Squash på generalforsamlingen i vårsemsteret. Styret sitter til neste ordinære generalforsamling.

Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, nestleder ved leders fravær.

Avtroppende styre er ansvarlig for opplæring av nyvalgt styre.

Én person kan kun inneha ett verv.

§ 6.2

Styret skal bestå av:

  • Styreleder - Har hovedansvar for NTNUI Squash sin drift og virke.
  • Nestleder - Tar rollen som leder, ved leders fravær. Skal bidra med generelt overordnet administrativt arbeid i klubben og støtte leder.
  • Økonomiansvarlig - Har ansvar for all økonomisk drift, som inkluderer budsjettering, refusjon til medlemmer, søknad om penger fra hovedstyret, føring av regnskap, og å holde seg oppdatert på klubbens økonomi.
  • Treningsansvarlig - Har ansvar for oppsett og oppfølging av treningstider, i tillegg til arrangering av kurs og svare på innkommende spørsmål om medlemsskap og trening fra gruppens medlemmer. Treninger og kurs skal i størst mulig grad reflektere medlemmenes etterspørsel.
  • Utstyrsansvarlig - Har ansvar for kjøp, salg og bestilling av squash-utstyr til klubbens medlemmer.
  • Turneringsansvarlig - Har ansvar for å arrangere, samt informere, om turneringer til medlemmene.
  • Dataansvarlig - Har ansvar for den tekniske driften i klubben. Dette innebærer vedlikehold og drift av nettsiden og dens underliggende systemer.
  • Sosialansvarlig - Skal sørge for et godt sosialt klima gjennom bli-kjent-fest og andre arrangementer hvert semester. Arrangement og tiltak skal gjelde for alle medlemmer, men med spesielt fokus på inkludering av nye medlemmer.

§ 6.3

Ved utskiftning av styret lyses stillingen ut på nettsiden. Valg holdes på generalforsamlingen slik § 4.1 beskriver.

§ 6.4

Styremedlemmer kan kjøpe varer av NTNUI Squash til innkjøpspris og har rett til å forhåndsregistrere seg på treninger.

§ 7 Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres av generalforsamling med 2/3 flertall.

§ 8 Brudd på vedtekter

Brudd på vedtekter medfører ved første overtredelse skriftelig advarsel. Ved gjentatte forseelser blir medlemskapet tatt opp i styremøte. Gjelder bruddet et styremedlem blir personen eksludert fra styret til saken er behandlet.

Follow us at Snapchat, Instagram and Facebook

Snapchat