Statutes NTNUI Squash (in Norwegian)

Vedtatt: 07.02.2020
Sist endret: 02.11.2020

§ 1 Generelt

§ 1.1

NTNUI Squash er en undergruppe av NTNUI og skal følge NTNUIs lover og statutter. Ved manglende eller overlappende statutter har NTNUIs lover og statutter presedens.

§ 1.2

Ved valg, med mindre annet er nevnt, vil simpelt flertall være gjeldende.

§1.3

NTNUI squash sitt formål er å tilby treninger og andre aktiviteter for de som ønsker å spille squash fra NTNUI primært, se §2.2 for unntak. Det er styret i NTNUI Squash sin oppgave å tilrettelegge for treninger og drift av klubben.

§1.2.1

I tilfeller der NTNUI Squashs vedtekter er i strid med NTNUIs statutter skal NTNUIs statutter følges.

§ 2 Medlemmer

§ 2.1

NTNUI Squashs medlemmer forplikter seg å følge NTNUIs lover og statutter og NTNUI Squashs vedtekter.

§ 2.2

Alle medlemmer av NTNUI kan bli medlem av NTNUI Squash. Spesielle unntak til folk utenfor NTNUI gis av NTNUIs hovedstyre.

§ 2.3

Medlemskap i NTNUI Squash er gratis for alle NTNUI medlemmer. Kostnad for andre medlemmer bestemmes av NTNUIs hovedstyre.

§ 2.4.1

Medlemskap i NTNUI Squash fornyes hvert semester ved registrering eller regodkjenning av eksisterende bruker på nettsiden.

§ 2.4.2

Medlemmers brukerinformasjon lagres på NTNUI Squash sine nettsider til vårsemesteret er over eller brukere selv melder fra til styret at de ønsker å slette sin informasjon. Medlemmer kan kreve sletting av egen informasjon når som helst og vil da automatisk meldes ut av NTNUI Squash.

§ 2.5.1

Styret i NTNUI Squash kan uten advarsel slette brukerkontoer med feilaktig eller ulovlige opplysninger og dermed frata tilknyttede medlemmer medlemskap til NTNUI Squash.

§ 2.5.2

Styret kan også frata medlemskap i NTNUI Squash hos medlemmer som bryter NTNUIs lover og statutter eller NTNUI Squash sine vedtekter etter skriftlig advarsel på brudd er gitt.

§ 3 Økonomi

§ 3.1

Overordnet mål for økonomisk drift er at den skal komme NTNUI Squash sine medlemmer til gode.

§ 3.2.1

Økonomiansvarlig i NTNUI Squash har ansvaret for å følge med på økonomien og ta nødvendige grep for å sikre at klubben drives økonomisk forsvarlig.

§ 3.2.2

Økonomiansvarlig skal i samarbeid med leder levere regnskap til intern revidering etter retningslinjer gitt av hovedstyret.

§ 3.3

Regnskap for inneværende år og forslag til budsjett for kommende år skal legges frem for styret av økonomiansvarlig på siste ordinære styremøte før årsmøtet. Styret skal så legge frem sin beslutning på årsmøtet for NTNUI Squash.

§ 3.4.1

Sats for støtte av deltakeravgift ved eksterne turneringer er gitt av NTNUIs hovedstyre. For å få innvilget refusjon må kvittering for deltakeravgift og utskrift av resultatliste med uthevet navn leveres økonomiansvarlig i NTNUI Squash. Spilleren må også ha spilt i NTNUI-drakt.

§ 3.4.2

Eksterne turneringer er definert som turneringer i regi av andre enn NTNUI Squash. Ved interne turneringer er det ingen mulighet for refusjon, dette innbefatter også turneringer der NTNUI Squash er medhjelper som SL//SM i Trondheim.

§ 4 Årsmøte

§ 4.1.1

Årsmøtet i NTNUI Squash avholdes mellom 1. januar og NTNUIs ordinære generalforsamling. Årsmøtet er NTNUI Squash sitt øverste organ. Valg av NTNUI squash sitt styre og endringer av vedtekter kan kun skje på årsmøtet.

§ 4.1.2

I henhold til lov for NTNUI må årsmøtet velge minst tre personer til gruppestyret. Gruppeleder, nestleder og kasserer må velges av årsmøtet og kan ikke delegeres til styret.

§ 4.1.3

I tilfeller der ikke alle styrevervene blir besatt på årsmøtet kan årsmøtet innvilge det nyvalgte styret fullmakt til å finne styremedlemmer, med unntak av verv nevnt i §4.1.2, slik at styret kan gjøre de oppgavene som er krevet og forventet av dem.

§ 4.2.1

Styret skal innkalle medlemmer av NTNUI Squash og sende ut agenda for årsmøtet senest en uke før møtestart.

§ 4.2.2

Det må være flere ordinære medlemmer enn styremedlemmer til stede på årsmøtet for at møtet skal være beslutningsdyktig.

§ 4.2.3

 • behandle regnskap
 • Behandle gruppens årsberetning.
 • Fastsette budsjett.
 • Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til Hovedstyret.

§ 4.3

Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn om styret i NTNUI Squash finner det nødvendig eller det ordinære årsmøtet ikke er beslutningsdyktig.

§ 5 Treninger

§ 5.1

NTNUI Squash skal gi et tilbud til alle. Det skal derfor være treninger på minimum tre forskjellige nivåer. I starten av hvert semester skal styret så langt det gjør seg mulig ha en representant på det laveste nivået for å gi veiledning og opplæring til nybegynnere.

§ 5.2

Ved siden av ordinære treninger avholdes det en gang i uken gjennom semesteret et stigespill. Stigespillet er åpent for alle medlemmer. Rangeringene fra stigespillet skal kunne brukes til å rangere spillere til interne og eksterne turneringer.

§ 5.3

Styret kan ved behov opprette treninger eller turneringer med påmeldingsavgift eller avgift for å ikke møte til avholdt plass.

§ 6 Styret

§ 6.1.1

Styret forplikter seg til å følge vedtektene og arbeidsbeskrivelsene under.

§ 6.1.2

Styret plikter å informere om sitt arbeid til hele NTNUI Squash i løpet av året. Og skal avholde minimum 3 styremøter mellom hvert årsmøte. Det skal føres protokoll fra alle styremøter og årsmøter.

§ 6.1.3

Styret skal velges av medlemmene i NTNUI Squash på årsmøtet og sitter til neste årsmøtet.

§ 6.1.4

Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, nestleder ved leders fravær.

§ 6.1.5

Avtroppende styre er ansvarlig for opplæring av nyvalgt styre.

§ 6.2.1

Styret skal maksimalt bestå av 9 personer og èn person kan kun inneha ett styreverv så lenge det er nok kandidater til vervene. Hvert verv skal kun besittes av en representant.

§ 6.2.2

Styret må bestå av minst tre medlemmer og vervene:

 • Styreleder
  • Godkjennes av NTNUIs generalforsamling.
  • Har hovedansvar for NTNUI Squash sin drift og virke.
  • Skal skrive å levere årsberetning til NTNUI Squash sitt årsmøtet og NTNUIs generalforsamling.
 • Nestleder
  • Tar rollen som leder, ved leders fravær. Skal bidra med generelt overordnet administrativt arbeid i klubben og støtte leder.
 • Økonomiansvarlig
  • Har ansvar for all økonomisk drift, som inkluderer budsjettering, refusjon til medlemmer, søknad om penger fra hovedstyret, føring av regnskap, og å holde seg oppdatert på klubbens økonomi.

§ 6.2.3

Andre styreverv som bør fylles for å kunne ha et funksjonelt styre:

 • IT-ansvarlig
  • Har ansvar for den tekniske driften i klubben. Dette innebærer vedlikehold og drift av nettsiden og dens underliggende systemer.

§ 6.2.4

Andre styreverv som kan være aktuelle:

 • Utstyrsansvarlig
  • Har ansvar for kjøp, salg og bestilling av squash-utstyr for klubben.
 • Sosialansvarlig
  • Skal sørge for et godt sosialt klima gjennom bli-kjent-fest og andre arrangementer hvert semester. Arrangement og tiltak skal gjelde for alle medlemmer, men med spesielt fokus på inkludering av nye medlemmer.
 • Parakontakt
  • Har ansvaret for å tilrettelegge for funksjonsnedsatte spillere.
 • Turneringsansvarlig
  • Har ansvar for å arrangere, samt informere, om turneringer til medlemmene. Har ansvaret for fortløpende resultater og rangeringer i stigen.
 • Trener
  • Har ansvar for å holde kurs og teknikktreninger.
 • Referent
  • Skriver referat/protokoller fra møtene i gruppen.
 • Øvrige styremedlemmer
  • Hjelper styret når det er behov.

§ 6.3

Ved utskiftning av styret lyses stillingen ut på nettsiden. Valg holdes på årsmøtet slik § 4.1 beskriver.

§ 6.4

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

§ 6.5

Styremedlemmer kan kjøpe varer av NTNUI Squash til innkjøpspris og skal ha mulighet til å forhåndsregistrere seg på treninger.

§ 7 Endring av vedtektene

Styret i NTNUI Squash skal gjennomgå vedtektene grundig hvert 3. år eller oftere. Vedtektene kan kun endres av årsmøte med 2/3 flertall.

§ 8 Brudd på vedtekter

Brudd på vedtekter medfører ved første overtredelse skriftlig advarsel. Ved gjentatte forseelser blir medlemskapet tatt opp i styremøte. Gjelder bruddet et styremedlem blir personen ekskludert fra styret til saken er behandlet.